NIEUWE WET WONINGHUUR VERDELING KOSTEN

Geplaatst op 22/02/2019

Het nieuw huurdecreet werd in Vlaanderen gelanceerd.

Dit decreet voorziet in nieuwe regels m.b.t. de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan.

Dit decreet voorziet ook duidelijke regels m.b.t. de verdeling van kosten en lasten tussen de eigenaar en de huurder.

NIEUWE WET WONINGHUUR: VERDELING VAN KOSTEN TUSSEN EIGENAAR EN HUURDER

 

Contractuele bepalingen:

 

Zo stelt artikel 36 van het decreet:

 

“De kosten en lasten m.b.t. de uitoefening van zakelijke rechten op de woning vallen ten laste van de huurder, terwijl de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning, voor rekening van de huurder vallen.  De onroerende voorheffing voor het gehuurde goed kan niet ten laste van de huurder worden gelegd. 

 

De Vlaamse Regering stelt een niet limitatieve lijst van de kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend.”

 

 

De Vlaamse Regering heeft een dergelijke lijst gepubliceerd, deze lijst schept eindelijk duidelijkheid.

 

Er waren in het verleden immers zeer vaak discussies tussen eigenaar en huurder over de verrekening van de kosten.

 

Bij de verhuur van een appartement was het meestal zo dat de eigenaar jaarlijks een afrekening van de kosten kreeg van de syndicus.

 

Soms werd deze afrekening gewoonweg aan de huurder overgemaakt met de vraag deze te betalen.

 

Dit was op zich niet wettelijk nu een aantal kosten per definitie niet ten laste van de huurder komen te staan, zoals kosten die verband houden met grote herstellingen van gemeenschappelijke delen.

 

De huurder was in de meeste gevallen niet op de hoogte van de wettelijke bepalingen zodat deze kosten gewoon werden betaald.

 

In andere gevallen werd aan de syndicus gevraagd een opsplitsing te maken tussen de kosten die ten laste vallen van de huurder en deze die voor de verhuurder waren.

 

Dergelijks discussies zullen nu minder vaak voorkomen gelet op de gepubliceerde lijst.

 

Zo wordt voorzien dat kleine herstellingen van gemeenschappelijke delen (volgens de lijst van kleine herstellingen) ten laste komen van de huurder daar waar de grote herstellingen van gemeenschappelijke delen ten laste blijven van de verhuurder.

 

Kosten voor de lift (onderhoud en herstelling van de lift) vallen in principe onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

 

Bepaalde onderdelen, waarvan de vervanging of de herstelling te wijten is aan het gebruik en die daarom periodiek moeten gebeuren vallen evenwel ten laste van de huurder.

 

Om ingewikkelde berekeningen te vermijden werd geopteerd voor een forfaitaire verdeling van 50% voor de eigenaar en 50% voor de huurder.

 

Syndicuskosten komen voor 34% ten laste van de huurder en voor 66% ten laste van de verhuurder.

 

Conciërgekosten komen dan weer voor 75% ten laste van de huurder en voor 25% ten laste van de verhuurder.

 

Heeft U vragen over mede-eigendomsrecht of huurrecht? 

 

Contacteer COLPAERT advocaten

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies