NIEUWE HUURWET

Geplaatst op 05/02/2019

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet van kracht geworden

HET NIEUWE VLAAMS WONINGHUURDECREET

 

Wat moeten wij onder uw aandacht brengen? Volgende punten zijn van belang;

 

Afsluiten van de overeenkomst:

 

In titel 2 voorziet het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet dat een huurovereenkomst schriftelijk moet aangegaan worden.

 

Het decreet somt de elementen op die allemaal verplicht in de huurovereenkomst dienen te staan.

 

Tevens wordt een plaatsbeschrijving bij de aanvang van de overeenkomst verplicht.

 

De huurovereenkomst moet ook geregistreerd worden door de verhuurder.

 

Belangrijk is dat het nieuwe decreet  uitdrukkelijk voorziet dat de verhuurder van een kandidaat huurder enkel de gegevens mag opvragen die nodig zijn om na te gaan of de kandidaat huurder zijn huurderverplichtingen zal kunnen voldoen.

 

De bevoegde Minister  heeft echter medegedeeld dat de verhuurder vb. kan eisen dat de kandidaat huurder bewijst dat hij de laatste drie maanden van zijn vorige huur heeft betaald.

 

 

Duur van de overeenkomst:

 

Het decreet behoudt de standaardduur van een huurovereenkomst van 9 jaar.

 

Korte overeenkomsten van maximum drie jaar blijven mogelijk.

 

Nieuw is echter dat de huurder zo’n overeenkomst op elk moment kan opzeggen mits hij een billijke vergoeding betaalt.

 

Verder is voorzien dat zowel de huurder als de verhuurder allebei een brandverzekering dienen af te sluiten.

 

Heel belangrijk is de nieuwe huurwaarborg regeling die de maximum grens opnieuw optrekt van twee maand huur naar drie maand huur.

 

Dit was een terechte bekommernis van de verhuurders nu de praktijk leerde dat een huurwaarborg van twee maanden absoluut niet volstond.

 

Duidelijkheid i.v.m. de huurprijs en huurlasten:

 

In het eerste titel van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voorziet de wetgever in de verplichte bekendmaking van de huurprijs, kosten en lasten.

 

Indien een verhuurder zich daar niet aan houdt, riskeert hij een gasboete van EUR 350,00.

 

 

Inwerkingtreding:

 

Het Vlaamse Woninghuurdecreet trad in werking op 1 januari 2019.

 

Het optrekken van de huurwaarborg naar drie maanden zullen echter pas in werking treden op een datum die de Vlaamse Regering nog dient te bepalen.

 

De Vlaamse regels gelden alleen voor de nieuwe huurovereenkomsten.

 

Schriftelijke huurovereenkomsten die gesloten werden voor 1 januari 2019 blijven onder de oude wetgeving  vallen.

 

 

 

Einde van de huurovereenkomst:

 

Volgens titel twee gaat een opzegging altijd in op de eerste dag van de volgende maand.

 

Wanneer één van de partijen daarom verzoekt, moet er op het einde van de huurovereenkomst opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

 

Het decreet voorziet ook een regeling over mede huur die bepaalde moeilijkheden moet uitsluiten wanneer verschillende huurders samen een pand huren.

 

 

 

Heeft U nood aan advies ?

 

Contacteer Colpaert Advocaten

Wij zijn er voor u te helpen

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies