PROCEDURE EERHERSTEL

Geplaatst op 05/08/2020

Wij worden zeer regelmatig geraadpleegd door cliënten die eerherstel wensen aan te vragen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan diegene die eerherstel vraagt moet voldoen:
• Betaling van kosten en boetes
• Vergoeding van het slachtoffer
• Veroordelingen uit het buitenland:

PROCEDURE EERHERSTEL

 

 

Wij worden zeer regelmatig geraadpleegd door cliënten die eerherstel wensen aan te vragen.Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan diegene die eerherstel vraagt moet voldoen.

  • Betaling van kosten en boetes:

Eerherstel kan slechts aangevraagd worden nadat er een periode is verlopen waarin geen nieuwe strafbare feiten werden gepleegd.We noemen dit de proefperiode en deze loopt naargelang de opgelopen veroordelingen drie of vijf jaar.

Voorwaarde één om in aanmerking te komen voor eerherstel is de betaling van alle boetes en kosten die opgelegd werden.Het gebeurt dat dit uit het oog wordt verloren omdat dit soms lang geleden is vooral wanneer er sprake is van oude veroordelingen.

De invordering hiervan gebeurt nu veel efficienter dan vroeger.

Het is dan pas vaak wanneer men eerherstel wenst aan te vragen dat men hiermee geconfronteerd wordt en de boetes en kosten alsnog betaald worden. Belangrijk is te beseffen dat de proeftermijn  slechts begint te lopen eens dat alle kosten en boetes betaald zijn!

In concreto betekent dit dat men maar ten vroegste eerherstel kan vragen na drie jaar na het betalen van deze boetes en kosten.De aanvraag zelf kan wel al worden ingediend één jaar voor het verstrijken van deze proeftermijn.

  • Vergoeding van het slachtoffer:

Tweede voorwaarde is de vereiste dat de slachtoffers van de gepleegde misdrijven vergoed werden.

Uiteraard geldt dit slechts voor misdrijven waarbij er sprake is van slachtoffers die financiële schade hebben geleden (zoals vb. bij een verkeersongeval)

Er stelt zich vaak geen probleem voor wanneer het slachtoffer zich burgerlijke partij heeft gesteld en er een schadevergoeding toegekend werd in het vonnis.  Men is op de hoogte van deze schadevergoeding en zal deze meestal geregeld hebben al dan niet mits tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij.

Het probleem stelt zich echter wel dat zelfs indien het vonnis geen schadevergoeding toekent aan een slachtoffer, dit slachtoffer vergoed dient te worden.

Uiteraard kan dit voor grote problemen zorgen nu in dat geval het slachtoffer gecontacteerd dient te worden en er alsnog onderhandelingen moeten plaatsvinden m.b.t. een schadevergoeding.

Indien het slachtoffer beseft dat de betaling van een schadevergoeding een voorwaarde is om eerherstel te verkrijgen, zal dit “misbruikt” kunnen worden om een hogere schadevergoeding te bedingen.

  • Veroordelingen uit het buitenland:

Een derde voorwaarde is dat er niet alleen sprake is van veroordelingen uitgesproken door Belgische rechtbanken doch ook door rechtbanken uit het buitenland.

Indien het O.M. hier achter komt dan zal dit ook vaak aanleiding geven tot discussie m.b.t. de uitvoering van de straffen en betaling van vergoedingen.

Dankzij het Europees Strafregister kan het O.M. zeer gemakkelijk nagaan of er sprake is van veroordelingen uit andere Europese landen.

Wanneer er sprake is van Correctionele vonnissen uit niet Europese landen, zal het O.M. hier meestal echter geen kennis van hebben.

 

***

 

Zoals U leest is de aanvraag van eerherstel niet evident.  U doet er dan ook goed aan U te laten bijstaan door een specialist terzake.

Wij staan U daar graag bij.

Heeft U vragen over eerherstel, contacteer ons kantoor COLPAERT ADVOCATEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies