ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. ADVOCATENKANTOOR COLPAERT JOHAN (“COLPAERT ADVOCATEN”) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (burgerlijke vennootschap in de vorm van een BVBA), opgericht naar Belgisch recht en stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord.

  2. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het kantoor COLPAERT ADVOCATEN ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en COLPAERT ADVOCATEN, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van het kantoor COLPAERT ADVOCATEN. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt.

  3. Voor specifieke aangelegenheden is COLPAERT ADVOCATEN gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.

  4. Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed. Onze kosten worden per eenheid berekend en dit op basis van een forfaitair bedrag per eenheid (per kilometer, brief, et cetera). De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden normaliter bij de aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt verstrekt worden. Deze uurtarieven gelden vanaf 01/01/2014 “BTW exclusief”.

  5. COLPAERT ADVOCATEN werkt met provisienota’s en staten van erelonen en onkosten die betaalbaar zijn binnen 14 dagen na verzending. Bij gebrek aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet tot op de datum van volledige betaling. In dat geval is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor administratie en buitengerechtelijke inningskosten ten bedrage van 10% van de hoofdsom, zijnde minimaal 50,00 EUR.

  6. De aansprakelijkheid van COLPAERT ADVOCATEN, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het netto dekkingsbedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, behalve in geval van opzettelijke fout of fraude. De beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies bij de verzekeringsmaatschappij Vanbreda Riks & Benefits. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van COLPAERT ADVOCATEN, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door cliënt betaalde erelonen voor de door COLPAERT ADVOCATEN verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis bij Vanbreda Risk & Benefits wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

  7. Wanneer COLPAERT ADVOCATEN gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door COLPAERT ADVOCATEN gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt COLPAERT ADVOCATEN zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

  8. COLPAERT ADVOCATEN kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door COLPAERT ADVOCATEN moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de vertegenwoordiging door COLPAERT ADVOCATEN op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de aansprakelijkheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

  9. Niettegenstaande COLPAERT ADVOCATEN redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen aantasten, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen worden ondernomen teneinde de computers en het IT-systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. COLPAERT ADVOCATEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van COLPAERT ADVOCATEN.

  10. De relatie tussen COLPAERT ADVOCATEN en de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naar gelang het geval, het Vredegerecht 2de kanton SINT-NIKLAAS, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg OOST-VLAANDEREN Afdeling DENDERMONDE, hetzij de Rechtbank van Koophandel GENT Afdeling DENDERMONDE alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van COLPAERT ADVOCATEN om de vordering in te stellen bij de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.

Verklaring over cookies Vacatures

Vacatures

Advocaat-medewerker

 

Een advocaat (m/v/x) met enige jaren relevante ervaring in bouw- en vastgoedrecht.

Het kantoor biedt een aantrekkelijk verloningssysteem, flexibiliteit, een goede collegiale sfeer en reële doorgroeimogelijkheden.

Bekijk de vacature