Onkosten en erelonen

Het onmiddellijk inschatten van erelonen en onkosten is doorgaans onmogelijk bij aanvang van een dossier.

Immers is het moeilijk om reeds bij aanvang te bepalen welke de uiteindelijke duurtijd zal zijn van de te leveren prestaties, aangezien dit van meerdere factoren afhangt waarop wij niet steeds vat hebben.

Wij trachten evenwel om U vooraf reeds zo nauwkeurig mogelijk in te lichten.

Ook tijdens de looptijd van de procedure of tijdens het opvolgen van adviezen trachten wij U zo correct mogelijk te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen in de zaak die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke eindafrekening van erelonen en onkosten.

Naar gelang Uw dossier vordert en in functie van de geleverde prestaties en gemaakte onkosten zullen U tijdig voorschotten worden gevraagd door middel van provisienota’s. Zodoende worden de betalingen gespreid over de gehele looptijd van Uw dossier. 

In bepaalde zaken en of adviezen is het mogelijk om een voorafgaandelijke overeenkomst te bedingen. Wij hanteren daartoe het model dat is aangereikt door de Orde van Vlaamse Balies. Dit model kan u  ter hand gesteld worden.

 

Onkosten- en ereloonstaten zijn opgebouwd uit:  (1) het ereloon, (2) de kosten van de advocaat en (3) de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden.

Colpaert Advocaten hanteert een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen, welk uurloon kan variëren afhankelijk van bijvoorbeeld: het spoedeisend karakter van de zaak, belangrijkheid van de zaak, de ervaring en onderlegdheid van de advocaat die Uw dossier opvolgt, het behaalde resultaat, enz…

Bij aanvang van het dossier kunnen er met de cliënt desgewenst bijzondere afspraken worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een succesbonus, in functie van de inzet en het behaalde resultaat.

Het is ook mogelijk om specifieke tarieven af te spreken onder de vorm van een abonnement, in het kader van incasso-opdrachten.

De onkosten bestaan uit twee componenten: enerzijds zijn er de vaste kosten, die niet rechtstreeks in verband staan met het dossier, en anderzijds de variabele kosten die specifiek in een bepaald dossier gemaakt worden (bv. secretariaatskosten ter vergoeding van de briefwisseling en elektronische correspondentie, telefoon-fax verkeer, e.d.m.).

De gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de eindstaat van kosten en erelonen.

Verklaring over cookies Vacatures

Vacatures

Advocaat-medewerker

 

Een advocaat (m/v/x) met enige jaren relevante ervaring in bouw- en vastgoedrecht.

Het kantoor biedt een aantrekkelijk verloningssysteem, flexibiliteit, een goede collegiale sfeer en reële doorgroeimogelijkheden.

Bekijk de vacature